ชื่อโครงงาน  การพัฒนาเว็บเพจ  เรื่อง ดอกไม้ประจำฤดู 

ชื่อผู้ทำโครงงาน

1 ด.ช. เฟรินส์         ภู่ทอง             ม.3/12  เลขที่  9   ประธาน

2 ด.ช.รพินทร์         ประทีปชัย       ม.3/12  เลขที่   12 รองประทาน

3 ด.ช.จิรวัฒน์         จิตรกานต์วงศ์ม.3/12  เลขที่  3     เลขา

 

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

1 อาจารย์   อภิญญา    นาคใหญ่

 

ที่มาและความสำคัญของโครงงาน (หลักการและเหตุผล)

               ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าหาธรรมชาติให้มากที่สุดอาจจะเป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับความเพลิดเพลินจากการชมต้นไม้และดอกไม้โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีดอกไม้ตามฤดูกาล เช่นดอกกระเจียวจะสวยงามในฤดูฝน เป็นต้น จึงจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทการพัฒนาเวบเพจเรื่อง ดอกไม้ประจำฤดูขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจและชื่นชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติตามฤดูกาลได้ทราบว่า ฤดูกาลใดมีดอกไม้อะไรที่สวยงามในฤดูนั้น เช่น ฤดูหนาว ดอกเบญจมาศเป็นต้น และยังสามารถที่จะนำดอกไม้ประจำฤดูนี้ไปปลูกไว้ชมเองที่บ้านได้ อีกด้วย

 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า (วัตถุประสงค์)

1.  เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมาของดอกไม้ประจำฤดู

2. เพื่อทราบถึงดอกไม้ประจำฤดู

3. เพื่อทราบวิธีการปลูกดอกไม้ประจำฤดู

4. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลรักษา ดอกไม้ต่างๆ

5.เพื่อทราบถึงสถานที่ต่างๆที่เดี่ยวกับดอกไม่ประจำฤดูนั้น

6. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการทำเว็บเพจ  

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

         ทำให้เราได้รู้รู้และเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับดอกไม้ต่างๆและทำให้คนที่ดูมีความสุขกับธรรมชาติของดอกไม้ความสวยงามของดอกไม้

วิธีดำเนินการ

1 วัสดุ

     -คอมพิวเตอร์

     -อินเตอร์เน็ต

     -โปรแกรมต่างๆ อาทิ  พราวเวอร์พ้อย  เป็นต้น

 2 แนวการศึกษาค้นคว้า

    -ทำตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้

     -เน้นข้อมูลและเนื้อหา

     -หาข้อมูลให้กว้างขวางมากขึ้น

  แผนการปฏิบัติงาน

          1ระยะเวลาดำเนินการ (1มิ.ย.-31ส.ค.)

ลำดับที่

รายการ

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

1

ศึกษารูปแบบโครงงาน,

พาวเวอร์พอยเสนอโครงงานเดียว

1/มิ.ย./51-

7/มิ.ย./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

2

ทำโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

7/มิ.ย./51-

13/มิ.ย./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

3

ศึกษาหาข้อมูล,และจัดทำเว็บ

13/มิ.ย./51-

1/ส.ค./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

4

ตรวจสอบ,แก้ไข

1/ส.ค./51-

30/ส.ค./51

อาจมีการคาดเคลื่อน

5

ส่งคุณครู

31/ส.ค./51

อาจมีการคาดเคลื่อน=

 2งบประมาณที่ใช้ในการทำโครงงาน

             งบประมาณไม่เกิน 150 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     -สร้างความพึงพอใจให้กับคนที่เข้ามาดู

     -ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับดอกไม้

    -ได้แสดงความรู้สึกต่างๆที่เรามีต่อธรรมชาติให้คนที่เข้ามาดูได้รับรู้

    -สร้างจิตใต้สำนึกให้กับคนที่เข้ามาดูรักธรรมชาติ

     -ให้คนที่เข้ามาดูเห็นธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญ

เอกสารอ้างอิง/แหล่งการศึกษาค้นคว้า

http://www.bj.ac.th/board/index.php?pack=show&id=315

http://www.panmai.com/Valentine/rose_legend.shtml

http://ecurriculum.mv.ac.th/techno/m3/sara5/com.htm

http://www.geocities.com/chaiyatos/M.2_9.htm

http://203.172.167.50/learnsquare/index.php?mod=Courses&op=course_lesson&cid=1&sid= 

http://seasandsunsky.blogspot.com/2007/06/blog-post.html

Comment

Comment:

Tweet

You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will agree with your blog. kgadeedcbfedadce

#841 By (109.202.15.100|148.251.91.38, 109.202.15.100) on 2015-07-12 09:45

#840 By (61.244.119.234|61.244.119.234) on 2015-06-11 11:55

#839 By (61.244.119.234|61.244.119.234) on 2015-06-11 11:54

#838 By (61.244.119.234|61.244.119.234) on 2015-06-11 11:54

#837 By (185.58.19.238|148.251.92.48, 185.58.19.238) on 2014-09-17 16:31

#836 By (185.58.19.238|148.251.92.48, 185.58.19.238) on 2014-09-17 16:30

#835 By (185.58.19.238|148.251.92.48, 185.58.19.238) on 2014-09-17 16:29

#834 By (120.61.1.158|148.251.92.48, 120.61.1.158) on 2014-09-17 13:41

#833 By (120.61.1.158|148.251.92.48, 120.61.1.158) on 2014-09-17 13:39

#832 By (200.114.18.70|148.251.91.38, 200.114.18.70) on 2014-08-16 04:43

#831 By (200.114.18.70|148.251.91.38, 200.114.18.70) on 2014-08-16 04:42

#830 By (200.114.18.70|148.251.91.38, 200.114.18.70) on 2014-08-16 04:41

#829 By (37.239.46.10|37.239.46.10) on 2014-08-15 22:05

#828 By (37.239.46.10|37.239.46.10) on 2014-08-15 22:04

#827 By (37.239.46.10|37.239.46.10) on 2014-08-15 22:03

#826 By (67.21.55.123|148.251.91.38, 67.21.55.123) on 2014-08-13 13:19

#825 By (67.21.55.123|148.251.91.38, 67.21.55.123) on 2014-08-13 13:19

#824 By (67.21.55.123|148.251.91.38, 67.21.55.123) on 2014-08-13 13:19

#823 By (187.188.195.66|148.251.91.38, 187.188.195.66) on 2014-07-31 17:17

#822 By (187.188.195.66|148.251.91.38, 187.188.195.66) on 2014-07-31 17:16

#821 By (187.188.195.66|148.251.91.38, 187.188.195.66) on 2014-07-31 17:15

#820 By (190.242.88.39|192.168.14.65, 190.242.88.39) on 2014-07-27 18:56

Spot on with this writeup, I actually believe this website needs a great deal more attention. Ill probably be returning to read through more, thanks for the info! kcdbedkdkgckcggb

#819 By (196.25.222.50|196.25.222.50) on 2014-07-14 21:55

#818 By (117.211.83.18|148.251.92.48, 117.211.83.18) on 2014-07-01 13:19

#817 By (117.211.83.18|148.251.92.48, 117.211.83.18) on 2014-07-01 13:18

#816 By (117.211.83.18|148.251.92.48, 117.211.83.18) on 2014-07-01 13:17

#815 By (200.66.26.8|148.251.92.48, 200.66.26.8) on 2014-06-28 06:40

#814 By (200.66.26.8|148.251.92.48, 200.66.26.8) on 2014-06-28 06:38

#813 By (189.6.244.27|148.251.91.38, 189.6.244.27) on 2014-06-24 14:42

#812 By (189.6.244.27|148.251.91.38, 189.6.244.27) on 2014-06-24 14:40

#811 By (189.6.244.27|148.251.91.38, 189.6.244.27) on 2014-06-24 14:39

#810 By (186.251.170.2|148.251.92.48, 186.251.170.2) on 2014-06-23 13:45

#809 By (186.251.170.2|148.251.92.48, 186.251.170.2) on 2014-06-23 13:44

#808 By (186.251.170.2|148.251.92.48, 186.251.170.2) on 2014-06-23 13:43

#807 By (189.6.244.27|148.251.92.48, 189.6.244.27) on 2014-06-22 13:25

#806 By (189.6.244.27|148.251.92.48, 189.6.244.27) on 2014-06-22 13:23

#805 By (189.6.244.27|148.251.92.48, 189.6.244.27) on 2014-06-22 13:22

#804 By (202.29.24.66|148.251.92.48, 202.29.24.66) on 2014-06-21 13:25

#803 By (202.29.24.66|148.251.92.48, 202.29.24.66) on 2014-06-21 13:24

#802 By (202.29.24.66|148.251.92.48, 202.29.24.66) on 2014-06-21 13:23

#801 By (14.139.182.3|14.139.182.3) on 2014-06-20 13:57

#800 By (200.217.74.2|200.217.74.2) on 2014-06-19 13:34

#799 By (200.217.74.2|200.217.74.2) on 2014-06-19 13:33

#798 By (200.217.74.2|200.217.74.2) on 2014-06-19 13:33

#797 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-18 13:33

#796 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-18 13:28

#795 By (80.17.38.39|148.251.92.48, 80.17.38.39) on 2014-06-17 14:25

I conceive you have remarked some very interesting points , regards for the post. gegefgcfcecfegde

#794 By (91.196.230.66|148.251.91.38, 91.196.230.66) on 2014-06-13 16:30

sad smile

#793 By (180.183.59.204|180.183.59.204) on 2014-06-13 09:23

#792 By (203.190.55.46|148.251.92.48, 203.190.55.46) on 2014-06-12 13:34