เค้าโครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

 

ชื่อโครงงาน…………………………………………………………………..

ประเภทของโครงงาน…………………………………………………………………….

ชื่อผู้ทำโครงงาน1.………………………………………………..

                                2.………………………………………………..

                                3.………………………………………………..

                                4. ……………………………………………….

                                5. ……………………………………………….

                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ห้อง........................โรงเรียนปทุมคงคา

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………..

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)………………………………………………………………

ระยะเวลาดำเนินงาน……………………………………………………………….………..

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

1.แนวคิด ที่มาและความสำคัญ………………………………………………….……………………………

2.วัตถุประสงค์………………………………………………………………..………………………………

3.หลักการและทฤษฎี…………………………………………………………………………………………

4.วิธีดำเนินงาน………………………………………………………………………..………………………

5.แผนปฏิบัติงาน…………………………………………………………...…………………………………

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ…………………………………………………………………………………………

7.เอกสารอ้างอิง………………………………………………………………..………………………………


edit @ 4 Sep 2009 02:42:05 by akwana

Comment

Comment:

Tweet